Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia do MŠ:

Vek dieťaťa:

  • od 3 do 6 rokov
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Potrebné doklady:

  • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • kópia rodného listu a preukazu poistenca

Termín zápisu detí a podávanie žiadostí:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa bude konať od 30. apríla do 31. mája 2021. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Zákonný zástupca dieťaťa toto potvrdenie prinesie, keď pominie mimoriadna situácia. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka v mesiaci jún.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a dotazník pre rodičov si rodič nájde TU. Rodičia môžu svoje dieťa teda prihlásiť elektronickou formou na e-mailovú adresu: info@krasnesady.sk  alebo v listinnej podobe poslať vyplnenú žiadosť a dotazník pre rodičov poštou na adresu: Súkromná materská škola Krásne Sady, Mlynica 1084, 059 91 Mlynica. Rodičia si môžu tieto dokumenty vyzdvihnúť aj priamo v materskej škole po telefonickej dohode.

Adaptačný pobyt v materskej škôlke

Adaptačný pobyt v našej súkromnej materskej škole môže mať rôznu dĺžku, prispôsobuje sa a rešpektuje individuálne osobitostí jednotlivých detí a rodičov, môže trvať niekoľko dní, týždňov, najdlhšie však 3 mesiace). Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.

Poplatky

  • Celodenný pobyt: 150 €/mesiac
  • Poldenný pobyt: 110 €/mesiac
  • Súrodenecká zľava pre 2. súrodenca vo výške 10 %
  • Strava: desiata – 0,32 €, obed – 3,49 €, olovrant – 0,32 €