Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia do MŠ:

Vek dieťaťa:

 • od 3 do 6 rokov
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Potrebné doklady:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • potvrdenie od lekára,
 • kópia rodného listu a preukazu poistenca.

Termín zápisu detí a podávanie žiadostí:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa bude konať od 1. do 31. mája 2023. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a dotazník pre rodičov si rodič nájde TU.

Vyplnené tlačivá môže rodič doniesť osobne do materskej škôlky, poslať elektronicky na e-mailovú adresu: info@krasnesady.sk alebo poslať v listinnej podobe na adresu: Súkromná materská škola Krásne Sady, Mlynica 1084, 059 91 Mlynica. Rodičia si tieto dokumenty môžu vyzdvihnúť aj priamo v materskej škole po telefonickej dohode. Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka v mesiaci jún. 

Adaptačný pobyt v materskej škôlke

Adaptačný pobyt v našej súkromnej materskej škole môže mať rôznu dĺžku, prispôsobuje sa a rešpektuje individuálne osobitostí jednotlivých detí a rodičov, môže trvať niekoľko dní, týždňov, najdlhšie však 3 mesiace). Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.

Poplatky v školskom roku 2023/24

 • Celodenný pobyt pre dieťa od 3 rokov: 280 €/mesiac
 • Poldenný pobyt pre dieťa od 3 rokov: 230 €/mesiac
 • Celodenný pobyt pre dieťa do 3 rokov: 380 €/mesiac
 • Poldenný pobyt pre dieťa do 3 rokov: 330 €/mesiac
 • Súrodenecká zľava pre 2. súrodenca vo výške 30 %
 • Zľava zo školného a stravného na 3. a každé ďalšie dieťa – 100%   
 • Strava: desiata – 0,32 €, obed – 3,49 €, olovrant – 0,32 €